Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

Wszystkie informacje dostępne także – REKRUTACJA 

O przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://przedszkola-tychy.nabory.pl lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 12 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r. do godz. 15:00 

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami od od 12 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18 marca 2024 r. godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 18 marca 2024 r. od godz. 10.00 do 25 marca 2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 marca 2024 r. godz. 10:00 

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U z 2021r. poz. 1082 )

1. wielodzietność rodziny kandydata  100 pkt.- na oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.niepełnosprawność kandydata 100 pkt. (dokument – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn.zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 pkt.- jw.

4.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 pkt. – j.w

5.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100 pkt.- j.w

6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 pkt. – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7.objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt. – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821) –  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz.740 i Dz. Urz.Woj. Śląskiego z 2019 r. poz.9015)

1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 40 pkt – (a przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu)

2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym – 20 pkt

a)zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

b)wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

c)zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie. Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.
 3. kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego – 9 pkt- oświadczenie rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia

4. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym – 5 pkt – oświadczenie zawarte we wniosku
5. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania – 3 pkt – oświadczenie zawarte we wniosku

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

Skip to content