Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

N stronie BIP Urzędu Miasta Tychy zostało opublikowane ZARZĄDZENIE NR 0050/7/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

https://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=499715
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 
Szanowni Państwo!!!

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy  rozpoczyna się dnia 13 lutego 2023 roku.

 

O przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2023/2024 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

Aby zapisać dziecko do przedszkola publicznego należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie tej stronie od dnia rozpoczęcia rekrutacji lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, który można pobrać w dowolnej placówce przedszkolnej. We wniosku można wskazać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku jako pierwsza) w terminie od 13 lutego 2023  roku do 27 lutego 2023  roku do godz. 15:00.    

 

WAŻNE TERMINY:

 

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami

13 lutego 2023 r. – 27 lutego 2023 r. 

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 marca 2023 r.  godz. 10:00

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.      do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 marca 2023 r.  godz. 10:00

 

 

USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI 

wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn. zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4.niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata  oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7.objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821) –  składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

(Dz. Urz. Woj.Śląskiego z 2018 r. poz. 740 i Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 9015)

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1. kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

40 pkt

kopia decyzji dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka kandydat, w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego lub zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wszczętej procedurze w sprawie wydania opinii o odroczeniu, przy kandydowaniu dziecka siedmioletniego i starszego

2. kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

20 pkt

a) zaświadczenie z zakładu pracy lub kopia innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie;

b) wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;

c) zaświadczenie o pobieraniu nauki w trybie stacjonarnym lub inny dokument potwierdzający pobieranie nauki w tym trybie.

Na potwierdzenie spełnienia kryterium przez oboje rodziców należy złożyć jeden z tych dokumentów dla każdego z rodziców z osobna, a w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wystarczające jest przedłożenie jednego z tych dokumentów.


3. kandydat, który ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub posiada długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego

9 pkt

oświadczenie rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o posiadaniu długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia

4. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym

5 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku


5. kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca zamieszkania

3 pkt

oświadczenie zawarte we wniosku


PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych MOPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez MOPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkolado którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko, poprzez złożenie w tej placówce oświadczenia ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”.

Termin potwierdzania woli przyjęcia do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r do godz. 15:00.

Uwaga!

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca. 

Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc w przedszkolach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 rod

Skip to content