Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

Odpłatność

Numer konta przedszkola: 92 1240 1330 1111 0010 6083 6008

Konto Rady Rodziców: 58 1020 2528 0000 0902 0270 2546

Naliczone opłaty Rodzic odczytuje z platformy  www.mobiPortal.pl

Zasady odpłatności

 • godziny na: realizację podstawy programowej: od godz. 8:00 do godz. 13:00 oraz czas na naukę religii, terapię logopedyczną i zajęcia rewalidacyjne są godzinami bezpłatnymi,
 • wysokość opłat od 1 września 2023 za wykraczające poza wyżej wymienione zajęcia wynosi 1,30 zł za każdą godzinę (Uchwała nr LI/939/23 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2023)
 • miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustalana jest po zakończeniu każdego miesiąca, jako iloczyn stawki godzinowej (1,30 zł) oraz liczby pełnych godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania bezpłatnych zajęć,
 • przy ustalaniu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w przypadku niepełnych godzin dziennego pobytu przyjmuje się zasadę, że każda rozpoczęta godzina traktowana jest jak pełna,
 • odpłatność za posiłki wynosi: śniadania: 3,00 zł, obiad: 5,00 zł, podwieczorek: 2,00 zł,
 • rodzic otrzymuje pisemną informacje o wysokości opłaty do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca,
 • odpłatność należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca na konto 92 1240 1330 1111 0010 6083 6008  W treści przelewu należy wpisać:   opłata za / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc…     
 • Za termin  dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.
 • w przypadku utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, dyrektor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy oraz skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola.


WAŻNE !!!

 • Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system ewidencji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.
 • Naliczone opłaty Rodzic odczytuje z platformy  www.mobiPortal.pl 

Skip to content