Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy

800px-Coat_of_arms_of_Poland-official3

Nieodpłatne poradnictwo prawne

więcej na: https://umtychy.pl/pomoc-prawna

https://bip.umtychy.pl/nieodplatna-pomoc-prawna

oraz na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

JEDNOSTKADANE TELEADRESOWEZAKRES PORADNICTWADOSTEPNOŚĆ
(dni i godziny)
KRYTERIA DOSTĘPU
POMOC SPOŁECZNA, PORADNICTWO RODZINNE, POMOC PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, OSOBY I RODZINY DOTKNIĘTE PRZEMOCĄ W RODZINIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Budowlanych 59, Tychy   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     (32) 323 22 61; 62; 63 Koperta Darmowe ikony  
     sekretariat@mops.tychy.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     mops.tychy.pl
pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym;pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON;świadczenia rodzinne;pomoc rodzinie. Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach: http://mops.tychy.pl/pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.htmlponiedziałek – środa  
7:30 – 15:30 czwartek 7:30 – 17:30 piątek 7:30 – 13:30
mieszkańcy Tychów
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejul. Nowokościelna 27, Tychy   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     (32) 227 05 75; 887 468 793   Koperta Darmowe ikony     oik@mops.tychy.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     mops.tychy.plinterwencja kryzysowa;poradnictwo psychologiczne;prowadzenie grupowych form  wsparcia;wsparcie socjalne;zapewnienie schronienia w ramach hostelu, udostępnianie i organizowanie pobytu
w mieszkaniach chronionych treningowych;upowszechnianie wiedzy na temat interwencji kryzysowej oraz podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym;prowadzenie  interdyscyplinarnych działań na rzecz klientów poprzez współpracę z innymi instytucjami pomocowymi między innymi policją, oświatą, sądem, organizacjami wyznaniowymi  itp.
godziny pracy specjalistów: poniedziałek – środa oraz piątek 7:00 – 19:00 czwartek 7.00-15.00   Schronienie dostępne codziennie całą dobę.mieszkańcy Tychów
będący w stanie kryzysu  związanego między innymi z przemocą w rodzinie,  rozwodem, konfliktami rodzinnymi, żałobą, ciężką chorobą i innymi.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaul. Andersa 16, 43-100 Tychy   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     (32) 227 23 92; 513 032 811 Koperta Darmowe ikony  
      ppp@oswiata.tychy.pl Na całym świecie Darmowe ikony  
      ppptychy.pl Facebook Darmowe ikony  
       pppwtychach  
pomoc psychologiczno – pedagogiczna
i logopedyczna;pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;wydawanie opinii m.in. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, specyficznych trudności w nauce, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia itp.;wydawanie orzeczeń (o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).
poniedziałek – czwartek
7:30 -17:30 piątek 8:00 – 15:30
dzieci od 0 do 3 lat oraz ich rodzice – mieszkańcy Tychów, dzieci i młodzież, uczęszczająca do tyskich placówek, ich rodzice, a także nauczyciele
i wychowawcy tyskich szkół/przedszkoli – obowiązuje rejonizacja
Komenda Miejska Policjial. Bielska 46, Tychy   Rewir Dzielnicowych   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony                      (47) 855 13 51        Dyżurny: (47) 855 12 55          telefon alarmowy 112   Koperta Darmowe ikony      dyzurny@tychy.ka.policja.gov.pl Na całym świecie Darmowe ikony  
       tychy.policja.gov.pl
interwencja;zatrzymanie sprawców przemocy domowej; stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia;wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy;podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy.całodobowomieszkańcy Tychów
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      800 120 002  
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.całodobowowszyscy zainteresowani
OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I INNYMI UZALEŻNIENIAMI
Stowarzyszenie „Trzeźwość życia”ul. Nałkowskiej 19, Tychy Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      (32) 720 52 42   Koperta Darmowe ikony      stz@poczta.onet.pl   Facebook Darmowe ikony     trzezwosczycia
pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie
i doświadczających przemocy domowej;porady prawne;konsultacje dla doświadczających przemocy domowej, dla osób z problemem alkoholowym
i narkotykowym;grupa wsparcia dla osób dorosłych z problemem alkoholowym po leczeniu odwykowym;grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży doświadczających trudności wychowawczych;grupa wsparcia dla młodzieży doświadczającej trudności w relacjach z bliskimi i grupą rówieśniczą;porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci
i rodziców.
terminy spotkań oraz zakwalifikowanie można ustalić telefonicznie lub osobiście
w siedzibie stowarzyszenia   poniedziałek – piątek
10:00 – 16:00
mieszkańcy Tychów
NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki
i Leczenia Uzależnień
  ul. Bukowa 20, Tychy   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     (32) 327 51 83,  605 637 072   Koperta Darmowe ikony     osrodek@mens-sana.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     mens-sana.pldiagnoza, poradnictwo i psychoterapia problemów alkoholowych oraz innych uzależnień (hazard, narkotyki i inne).na wizytę w ośrodku można umówić się osobiście lub  telefonicznie.w ramach usług finansowanych przez NFZ nie obowiązuje rejonizacja, skierowanie nie jest wymagane
Przychodnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu
i innych Substancji Psychoaktywnych
poniedziałek – czwartek
8:00 – 20:00 piątek 8:00 – 19:00 Rejestracja Poniedziałek – piątek
8:00-18:00
wszyscy zainteresowani
Dzienny Oddział Terapii dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Innych Środków Psychoaktywnychoddział czynny poniedziałek – piątek
9:00 – 16:00
do leczenia w Oddziale Dziennym wymagane jest skierowanie, można je uzyskać na miejscu
Tyski Klub Abstynentów „Bosman”ul. Barona 30, pokój 209-3, Tychy Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
     722 333 445
działanie na rzecz osób uzależnionych od alkoholu;stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu;udzielanie informacji i pomocy w kwestii metod i sposobów leczenia.dyżur przy telefonie interwencyjno-informacyjnym poniedziałek – piątek 12:00 – 18:00  mieszkańcy Tychów
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychal. Niepodległości 49, Tychy Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      (32) 776 35 09   Koperta Darmowe ikony     zdrowie@umtychy.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     umtychy.pl/uzaleznienia
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
poniedziałek – środa  7:30 – 15:30 czwartek 7:30 -17:30 piątek 7:30 – 13:30  mieszkańcy Tychów
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom                        ul. Dereniowa 52/54, Warszawa Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      (22) 641 15 01   Koperta Darmowe ikony     kcpu@kcpu.gov.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     kcpu.gov.pl
profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu
i innych uzależnień.  
 wszyscy zainteresowani
Telefon zaufania HIV/ AIDS  ul. Samsonowska 1, Warszawa Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      800 888 448   Koperta Darmowe ikony     aids@aids.gov.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     aids.gov.pl
realizacja zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDSponiedziałek – piątek 9:00-21:00wszyscy zainteresowani
OSOBY BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Tychachul. Budowlanych 59, Tychy Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
     (32) 781 58 61, (32) 781 58 78   Koperta Darmowe ikony      poczta@pup.tychy.pl
wyboru lub zmiany zawodu;zaplanowania kariery zawodowej;uzupełnienia kwalifikacji zawodowych;określenia swoich kompetencji i zainteresowań.poniedziałek – piątek
7:30 -15:30
mieszkańcy miasta Tychy
i powiatu bieruńsko-lędzińskiego
PRAWO KONSUMENCKIE
Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychachul. Barona 30 pokój  410, Tychy Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      (32) 776 36 77, (32) 780 50 63 Koperta Darmowe ikony  
     rzecznik.konsumenta@umtychy.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     www.konsument.umtychy.pl   Facebook Darmowe ikony     RzecznikKonsumentowTychy
prowadzenie postępowań w zakresie praw konsumenckich; poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich;edukacja konsumencka.   Prowadzone przez rzecznika postępowanie jest bezpłatne.   Informacji i porad prawnych udziela się w formie: – ustnej osobiście – telefonicznej – drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – pisemnej na wniosekponiedziałek-środa 7:30 – 15:30 czwartek 7:30 – 17:30 piątek 7:30 – 13:30Rzecznik udziela porad i informacji prawnych wyłącznie konsumentom tj. osobom fizycznym, dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221k.c.) zamieszkałym w Tychach
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów)   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony      801 440 220; (22) 290 89 16 Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora   Koperta Darmowe ikony      uokik@uokik.gov.pl   Na całym świecie Darmowe ikony      uokik.gov.plochrona praw konsumenckichponiedziałek-piątek
8:00 – 18:00
wszyscy zainteresowani
PRAWA PACJENTA
Rzecznik Praw PacjentaRozmowa telefoniczna Darmowe ikonyul. Młynarska 46, Warszawa

      (22) 532 82 50 Bezpłatna infolinia  800 190 590

Koperta Darmowe ikony      kancelaria@rpp.gov.pl Na całym świecie Darmowe ikony
      rpp.gov.pl
ochrona praw pacjenta      Bezpłatna infolinia poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00    z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta
Pełnomocnik
ds. pacjenta
w Megrez Sp. z o.o.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach ul. Edukacji 102, Tychy pok. 0.68 poziom 0   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     (32) 325 51 54 Koperta Darmowe ikony    pelnomocnik.pacjenta@szpitalmegrez.pl Na całym świecie Darmowe ikony  
     szpitalmegrez.pl
ochrona praw pacjenta;udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów;przyjmowanie pochwał od pacjentów w zakresie udzielonym im świadczeń zdrowotnych.poniedziałek, środa, czwartek 12:00 – 14:00 piątek 11:00 – 13:00wszyscy zainteresowani
PRAWA DZIECKA I PRAWA OBYWATELSKIE
Rzecznik Praw Obywatelskichal. Solidarności 77,  Warszawa Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony
     (22) 55 17 700 Koperta Darmowe ikonyBezpłatna infolinia 800 676 676

      biurorzecznika@brpo.gov.pl   Na całym świecie Darmowe ikony  
      bip.brpo.gov.pl   Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO   Katowice, ul. Jagiellońska 25 Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      (32) 72 86 800   Koperta Darmowe ikony      katowice@brpo.gov.pl
ochrona praw obywatelskichInfolinia poniedziałek 10:00–18:00
wtorek – piątek 8:00–16:00
wszyscy zainteresowani
przyjęcia interesantów poniedziałek, wtorek, piątek 9:00-15:00 środa 10:00-16:00
Rzecznik Praw Dzieckaul. Chocimska 6 , Warszawa  

Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     (22) 583 66 00; Dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12  

Koperta Darmowe ikony     rpd@brpd.gov.pl Na całym świecie Darmowe ikony  
     brpd.gov.pl
ochrona praw dzieckaponiedziałek – piątek
8:15 – 16:15
wszyscy zainteresowani
PRAWO PRACY
Państwowa Inspekcja PracyOkręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Rozmowa telefoniczna Darmowe ikonyul. Owocowa 6-6a,Katowice

     (32) 60 41 208 Koperta Darmowe ikony  
     kancelaria@katowice.pip.gov.pl   Telefoniczne porady prawne: 801 002 006 – dla połączeń
z telefonów stacjonarnych
459 599 000 – dla połączeń
z telefonów komórkowych
  Na całym świecie Darmowe ikony     pip.gov.pl
porady z zakresu prawa pracyponiedziałek – piątek 7:30 – 15:30     Centrum Poradnictwa PIP poniedziałek – piątek
9:00 – 15:00
wszyscy zainteresowani
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PODATKOWE, PORADNICTWO DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Telefonicznej     (22) 560 16 00 Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     (22) 290 55 00 (infolinia o 500+)      (22) 290 55 00 (infolinia o Polskim Ładzie)
     (22) 11 22 111 (infolinia Bonie Turystycznym)      (22) 444 02 55 (infolinia dla obywateli Ukrainy)   Koperta Darmowe ikony      cot@zus.pl   Na całym świecie Darmowe ikony      zus.pl
informacje dla ubezpieczonych i dla płatnikówponiedziałek – piątek
7:00 – 18:00
  Infolinia o 500+,Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym oraz
Polskim Ładzie
poniedziałek – piątek
8:00 – 15:00
Infolinia o Polskim Bonie Turystycznym
codziennie 7:00 – 20:00 dla obywateli Ukrainy codziennie 8:00-18:00
wszyscy zainteresowani
Krajowa Informacja Skarbowaul. Teodora Sixta 17, Bielsko-Biała

Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony      801 055 055 (z tel. stacjonarnych)
     (22) 330 03 30 (z tel. komórkowych)
     (22) 33 00 330 (z tel. zagranicznych)   Koperta Darmowe ikony     kancelaria.kis@mf.gov.pl Na całym świecie Darmowe ikony  
     kis@mf.gov.pl
informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.poniedziałek-piątek  
8:00 -18:00
każdy podatnik
Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)  ul. Nowogrodzka 47A, Warszawa Koperta Darmowe ikony  
     biuro@rf.gov.pl,      porady@rf.gov.pl   Na całym świecie Darmowe ikony     rf.gov.pl   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony      ubezpieczenia gospodarcze      (22) 333 73 28   dyżur telefoniczny dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych      (22) 333 73 32   ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego
      (22) 333 73 25   Informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego: 22 333 73 26 lub 22 333 73 27
prawa ubezpieczonychUbezpieczenia gospodarcze:
poniedziałek- piątek
9:00-14:00   dyżur telefoniczny dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych
12:00 – 14:00   ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego:
poniedziałek- piątek 8:00-16:00   Informacji dotyczących statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego
10:00-14:00
osoby ubezpieczone
i w sporze dotyczącym ubezpieczeń
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Lokalny
Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Fundacja Rozwoju Patria ul. Barona 30 p. 307   Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony     781 984 781 (punkt)      601 320 611 (koordynator) Koperta Darmowe ikony  
      patriatychy@gmail.com Na całym świecie Darmowe ikony          pokrzywdzeni.gov.pl
wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne, finansoweśroda 15:00 – 20:00 sobota 8:00 – 13:00osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie
Fundusz Sprawiedliwościal. Ujazdowskie 11, Warszawa Rozmowa telefoniczna Darmowe ikony  
      222 309 900 Koperta Darmowe ikony        info@numersos.pl
natychmiastowa i bezpłatna pomoc doraźna osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.całodobowoosoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie


Stan na 13 marca 2023 r.

Publikację sfinansowano z dotacji celowej będącej w dyspozycji Wojewody Śląskiego, udzielonej Miastu Tychy na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Skip to content